A.P. MØLLER OG HUSTRU CHASTINE MC-KINNEY MØLLERS FOND TIL ALMENE FORMAAL

NORMAL
 • EFO
 • Etableret 1. jan. 1901
 • CVR 11666779

Virksomheden A.P. MØLLER OG HUSTRU CHASTINE MC-KINNEY MØLLERS FOND TIL ALMENE FORMAAL befinder sig i branchen "Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål" og har adresse i København K. De blev etableret i 1. januar 1901 og er af virksomhedstypen Erhvervsdrivende fond.

Sidste år endte resultatopgørelsen på 78.274.500.000 DKK.

Medarbejderstaben består af 24 personer, hvor direktionen bl.a. består af Mads Ulrik Lebech. I bestyrelsen sidder 5 personer, som ledes af bestyrelsesformand Ane Mærsk Mc Kinney Uggla.

Nøgletal

Regnskabsår

Årets resultat

78.274.500’ DKK

+54%

Egenkapital

265.864.200’ DKK

+44%

Omsætning

-

Resultat før skat

78.274.500’ DKK

+54%

Årets resultat

202278.274.500.000 DKK
202150.952.100.000 DKK
20204.493.700.000 DKK
20195.375.100.000 DKK
201810.137.600.000 DKK
20171.947.724.000 DKK
2016-1.739.415.000 DKK
20153.544.748.000 DKK

Likviditetsgrad

148 %

+7%
Tilfredsst.

Afkastningsgrad

-

Soliditetsgrad

99 %

0%
God

Overskudsgrad

-

Balance

269.313.200’ DKK

+43%

Bruttofortjeneste

-

Gældsforpligtelser

-

Tilgodehavende

4.063.300’ DKK

+20%

Resultatopgørelse

Resultatopgørelse
Omsætning
Bruttofortjeneste
Personaleomkostninger
Afskrivninger
Kapacitetsomkostninger
Primært resultat
Finansielle indtægter
Finansielle udgifter
Andre finansielle indtægter eller udgifter netto
Finansielle poster netto
Ordinært resultat
Ekstraordinære poster
Resultat før skat
Skat af årets resultat
Årets resultat
 • 2022
  -
  -
  -25.800’
  -1.500’
  -
  -
  -
  -428.800’
  78.733.800’
  78.305.000’
  78.274.500’
  -
  78.274.500’
  -
  78.274.500’

Balanceregnskab

Balance
Øvrige immaterielle anlægsaktiver
Immaterielle anlægsaktiver
Grunde og bygninger
Andre anlæg og driftmidler
Øvrige materielle anlægsaktiver
Materielle anlægsaktiver
Kapitalandele
Langfristede tilgodehavender
Andre langfristede finansielle anlægsaktiver
Finansielle anlægsaktiver i alt
Anlægsaktiver i alt
Varebeholdninger
Tilgodehavender fra salg og tjenesteydelser
Tilgodehavender hos nærtstående parter
Andre tilgodehavender
Likvide midler
Omsætningsaktiver i alt
Status balance
Selskabskapital
Overført resultat
Udbytte
Øvrige reserver
Egenkapital før minoritetsinteressernes andel
Minoritetsinteressernes andel
Egenkapital i alt
Udskudt skat
Hensættelse
Langfristet gæld til realkreditinstitutter
Langfristet gæld til banker
Langfristet gæld til nærtstående parter
Anden langfristet gæld
Langfristet gæld i alt
Kortfristet gæld til nærtstående parter
Kortfristet gæld til realkreditinstitutter
Kortfristet gæld til banker
Selskabsskat
Varekreditorer
Anden gæld
Kortfristet gæld i alt
Passiver i alt
 • 2022
  -
  -
  -
  -
  -
  93.600’
  265.156.300’
  -
  -
  265.156.300’
  -
  -
  -
  -
  -
  45.000’
  4.063.300’
  269.313.200’
  10.250.000’
  -
  -
  -
  265.864.200’
  -
  265.864.200’
  -
  701.600’
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  -
  2.747.400’
  269.313.200’

Historiske stamdata

Virksomhedsnavn

Navn Fra Til
A.P. MØLLER OG HUSTRU CHASTINE MC-KINNEY MØLLERS FOND TIL ALMENE FORMAAL 18.03.2003
A.P. MØLLER OG HUSTRU CHASTINE MC-KINNEY MØLLERS FOND TIL ALMENE FORMAAL 01.01.1901 17.03.2003

Adresse

Adresse Fra Til
Esplanaden 50 · DK-1263 København K 01.01.1901

Branchekode

Branchekode Fra Til
889910 Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål 01.01.2013
642020 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2008 31.12.2012
741500 Ikke-finansielle holdingselskaber 01.01.2003 31.12.2007

Seneste vedtægtsdato

Dato Fra Til
2013-12-17 17.12.2013

Registreret kapital

Kapital Fra Til
10.250.000.000 DKK 07.11.2006
10.000.000.000 DKK 18.03.2003 06.11.2006

Tegningsregel

Beskrivelse Fra Til
Fonden forpligtes af Formanden og Næstformanden i Forening, eller af Formanden eller Næstformanden i Forbindelse med et andet Bestyrelsesmedlem. 17.12.2013

Bestyrelsesmedlemmer

Navn Fra Til
Birgitte Possing 26.03.2021
Claus Michael Valentin Hemmingsen 04.03.2020
Johan Pedersson Hay Uggla 16.11.2016 26.03.2021

Direktører

Navn Fra Til
Henrik Tvarnø 07.09.2020 01.10.2020
Mads Ulrik Lebech 07.09.2020
Henrik Tvarnø 01.01.2009 06.09.2020

Observationer

Der er ikke registreret nogle observationer

Stamdata

Ændringer til stamdata?

A.P. MØLLER OG HUSTRU CHASTINE MC-KINNEY MØLLERS FOND TIL ALMENE FORMAAL

Esplanaden 50
1263 København K

CVR

11666779

Virksomhedstype

Erhvervsdrivende fond

Stiftet

1. januar 1901

P-nummer

1005426338

Moderselskab

-

Datterselskab(er)

-

Binavne

Branchekode

889910
Foreninger, legater og fonde med sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål

Sekundær(e) branche(r)

-

Email

invoice@apmollerfonde.dk

Telefon

-

Hjemmeside

-

Formål

Fondens formål er: a) at støtte Danskheden i Sønderjylland, såvel Nord som Syd for den nuværende grænse. b) at virke for den snævrest mulige Sammenslutning eller Samvirken mellem Danmark og de andre nordiske lande, særlig Sverige og Norge. c) at virke til Fremme for dansk Søfart; særlig kan der ydes Understøttelse til: 1. Institutioner til Sømandsstandens praktiske og teoretiske Uddannelse, Skoleskibe og lign., ligesom der skal kunne gives Understøttelse til enkelte Personer til Uddannelse som Sømand. 2. Institutioner, der har til Formaal at udøve kirkelig Gerning blandt Sømænd eller at støtte danske Sømænd i Udlandet. 3. Søfarende særlig fra "Mærsk" Rederierne, der er trængende paa Grund af Alder eller Sygdom. 4. Enker eller uforsørgede Børn af Søfarende, særlig saadanne, hvis Mænd eller Fædre har været ansat i "Mærsk" Rederierne. 5. Oprettelse eller Drift af Sømandshjem i Udland eller Indland, samt i det hele alt, der kan virke højnende for danske Søfarende eller fremmende for Tilgangen til Søfartsgerningen. d) at fremme dansk Søfart og Industri. e) at støtte Videnskaben, særlig Lægevidenskaben. f) at yde Bidrag i almenvelgørende eller på anden Maade almennyttigt Øjemed.

Tegningsregel

Fonden forpligtes af Formanden og Næstformanden i Forening, eller af Formanden eller Næstformanden i Forbindelse med et andet Bestyrelsesmedlem.

Registeret kapital

10.250.000.000 DKK

Regnskabsklasse

-

Antal ansatte

24

Reklamebeskyttelse

Ja